15 Σεπτεμβρίου, 2022
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – Άκυρη η μετακύλιση και ο ανατοκισμός της εισφοράς Ν.128/75 – Ανεπίτρεπτη αντιστροφή βάρους απόδειξης ο προσδιορισμός από τον οφειλέτη του ανεκκαθάριστου της απαίτησης
ΜΠρΑθ 2575/2022: Σε ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να προσδιορίσει το ανεκκαθάριστο της απαίτησης, καθώς έτσι αντιστρέφεται ανεπίτρεπτα το βάρος απόδειξης – Άκυρη […]
13 Ιανουαρίου, 2022
Ανακοπή κατά της εκτέλεσης – Προσημείωση υποθήκης επί δικαιώματος επικαρπίας – Απόσβεση μη μεταβιβαστού δικαιώματος επικαρπίας λόγω ένωσης με ψιλή κυριότητα – Συνακόλουθη απόσβεση προσημείωσης υποθήκης που είχε εγγραφεί επί του δικαιώματος επικαρπίας
ΜΠρΑθ_485.2021: Το Πρωτοδικείο Αθηνών ακύρωσε την επιταγή προς πληρωμή της τράπεζας καθώς και την εν γένει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος ενυπόθηκου ακινήτου, κρίνοντας ότι κατόπιν […]
30 Ιουλίου, 2021
Έφεση τράπεζας σε ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – Αποδεικτικά μέσα – Πιστοποιητικό καταχώρισης στο Ενεχυροφυλακείο
ΜΠρΑΘ 6402.2021 Έφεση τράπεζας σε απόφαση ανακοπής, που δέχτηκε ότι τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα δεν πληρούσαν τα κριτήρια του νόμου, καθώς ήταν δυσανάγνωστα. Το Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάζοντας […]
2 Ιουλίου, 2021
Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού και άκυρη δήλωση συμψηφισμού από καταθετικούς λογαριασμούς εγγυητή
ΠΠρΑθ 1572/2021: Παράνομη καταγγελία σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού λόγω παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας και της αρχής της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών – Η τράπεζα […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Ανακοπή σε διαταγή πληρωμής – Παράνομοι τόκοι
ΕιρΑθηνών 2704/2014 – Προστασία καταναλωτή – Σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας –  Κρίθηκε ότι ο υπολογισμός των τόκων στον οποίο προέβαινε η καθ’ ής τράπεζα με την […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Αλληλόχρεος λογαριασμός
ΜΠρΑθ 4490/2017 – Προστασία καταναλωτή – Σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμόυ – Καταναλωτής είναι και ο δανειολήπτης που συνάπτει δάνειο για επαγγελματικές ανάγκες – ´Ακυρος ο όρος που […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Ασφαλιστικά μέτρα – Αναστολή πλειστηριασμού – Παράνομος ανατοκισμός από τράπεζα
ΜΠρΑθ 727/2018: Ανακοπή σε διαταγή πληρωμής – Παράνομος ανατοκισμός εισφοράς Ν.128/75 – Ακύρωση διαταγής πληρωμής, εκτελεστικής διαδικασίας και προσδιορισθέντος πλειστηριασμού   ΜΠρΑθ 727.2018_Παράνομος ανατοκισμός εισφοράς Ν.128_75_Ακύρωση διαταγής […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Παράνομη απόδοση από τράπεζα μέρους σύνταξης στη ΔΟΥ – Αποζημίωση καταθέτη και αποκατάσταση ηθικής βλάβης
ΕιρΑθ 2129/2019: Παράνομη απόδοση από τράπεζα μέρους (221,50 ευρώ) ακατάσχετης σύνταξης στη ΔΟΥ, μέσα στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων – Άρνηση της τράπεζας να αποδώσει το […]