Βίκτωρας Μ. Τσιαφούτης & Συνεργάτες

Το δικηγορικό γραφείο "Βίκτωρας Μ. Τσιαφούτης & Συνεργάτες" παρέχει συμβουλευτικές και δικαστικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού δικαίου, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στους εξής τομείς:

  • Δίκαιο υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων
  • Άμυνα του οφειλέτη στην αναγκαστική εκτέλεση
  • Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή
  • Τραπεζικό δίκαιο
  • Δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης
  • Δίκαιο προστασίας του επενδυτή
  • Δίκαιο επιχειρήσεων
  • Αποζημιώσεις από αυτοκίνητα
  • Αεροπορικό Δίκαιο

Έχουμε πετύχει, με πολυάριθμες δικαστικές αποφάσεις και εξωδικαστικές παρεμβάσεις, τη ρύθμιση και τη διαγραφή χρεών υπερχρεωμένων οφειλετών καθώς και τη δικαίωση των καταναλωτών σε διαφορές απο συμβάσεις τραπεζικές, ιδιωτικής ασφάλισης και παροχής υπηρεσιών και προϊόντων.

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις για την κατάρτιση ΓΟΣ συμβάσεων και το χειρισμό υποθέσεων εμπορικού δικαίου.

Πρωταρχικό μας μέλημα η λεπτομερής εμβάθυνση σε καθε υπόθεση που μας ανατίθεται, με στόχο την αποτελεσματικότερη εξωδικαστική ή δικαστική διαχείρηση της.