29 Φεβρουαρίου, 2020
Παράνομη αναπροσαρμογή ασφαλίστρων
ΕιρΑθ 2319/2017 – Σύμβασης ασφάλισης ζωής – Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων με κριτήτια το μέσο κόστος νοσηλείας και την εμπειρία της ασφαλιστικής επιχείρησης από το χαρτοφυλάκιο τής για […]