Σύμφωνα με το Ν.4745/2020, αιτήσεις ρύθμισης οφειλών του Ν.3869/2010, που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και των οποίων η συζήτηση έχει προσδιορισθεί μετά τις 15.6.2021, επαναπροσδιορίζονται από τους οφειλέτες με αίτηση που υποβάλλεται, επί ποινή απαραδέκτου, ανάλογα με το πότε κατατέθηκε η αίτηση ρύθμισης οφειλής και πιο συγκεκριμένα ως εξής:
α) μέχρι και την 31η.12.2014, οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού υποβάλλονται από την 1η.12.2020 ως και τις 15.1.2021,
β) από την 1η.1.2015 ως και τις 30.6.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.1.2021,
γ) από την 1η.7.2015 ως και την 31η.12.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.2.2021,
δ) από την 1η.1.2016 ως και τις 30.6.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 28.2.2021,
ε) από την 1η.7.2016 ως και την 31η.12.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.3.2021,
στ) από την 1η.1.2017 ως και τις 30.6.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.3.2021,
ζ) από την 1η.7.2017 ως και την 31η.12.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.4.2021,
η) από την 1η.1.2018 ως και τις 30.6.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 30.4.2021,
θ) από την 1η.7.2018 ως και την 31η.12.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.5.2021,
ι) από την 1η.1.2019 και μετά, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.5.2021.

 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο το νόμου:

Ν.4745_2020