Η προστασία της κατοικίας στο Ν.3869/2010 ως εξειδίκευση της κατ’ άρθρο 288 ΑΚ καλής πίστης – Ερμηνευτικά ζητήματα ιδίως μετά το Ν.4346/2015, ΕφΑΔ 7/2016, 571