περιγραφή κινδύνου

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές όταν συνάπτουν συμβάσεις ασφάλισης

Η σύναψη μιας σύμβασης ασφάλισης συχνά συνιστά μια μεγάλη απόφαση για τον καταναλωτή, ιδίως όταν ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος είναι η ζωή του ή η υγεία του. Πέραν της σπουδαιότητας των αγαθών που ασφαλίζονται, ένας λόγος είναι και οι οικονομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας απόφασης, δηλαδή το κόστος της ασφάλισης. Ένας ακόμη λόγος είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ασφαλισμένος ρυθμίζει τη ζωή του με βάση την αποζημίωση που πρόκειται να λάβει σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί ο κίνδυνος που έχει ασφαλιστεί.