Νόμος Κατσέλη

Η διατάραξη της ισοτιμίας σε δάνειο ελβετικών φράγκων ως λόγος υπερχρέωσης - Διαγραφή του δανείου σε ποσοστό 60%

ΕιρΑθ 4205/2018: Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (Ν.3869/2010) - Δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Κρίση του Δικαστηρίου, ότι η αιτούσα περιήλθε, χωρίς δόλο, σε αδυναμία πληρωμής των οφειλών της, μεταξύ άλλων και λόγω της διατάραξης της ισοτιμίας ευρώ - ελβετικού φράγκου. Διαγραφή συνολικών οφειλών σε ποσοστό 74% και του δανείου σε ελβετικό φράγκο σε ποσοστό 60%.

Νόμος Κατσέλη

Νόμος Κατσέλη

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή του Ν.3869/2010 "για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων", με δεκάδες θετικές αποφάσεις και συμβολή στη διαμόρφωση ευνοϊκής για τους οφειλέτες νομολογίας.

Ο Ν.3869/2010 προσφέρει σημαντικές λύσεις σε όσους οφειλέτες βρίσκονται χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία να πληρώνουν τις οφειλές τους και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή δεν είναι έμποροι ή διέκοψαν την εμπορική τους ιδιότητα πριν παύσουν τις πληρωμές τους.