- Διεκδίκηση αναδρομικών από περικοπές δώρων, συντάξεων και εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση ατομικών και ομαδικών αγωγών ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τη διεκδίκηση αναδρομικών από περικοπές δώρων, συντάξεων και εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης.

 

1. Εισφορά αλληλεγγύης

Με την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αριθ. 244/2017 κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των νόμων 3869/2010, 3986/2011, 4002/2011 που επέβαλαν την παρακράτηση στους συνταξιούχους του δημοσίου, γνωστή ως Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Ωστόσο, με τα ίδια επιχειρήματα είναι δυνατό να διεκδικηθούν παρακρατήσεις λόγω ΕΑΣ και από τις άλλες κατηγορίες ασφαλισμένων.

Οι παρακρατήσεις αυτές ανέρχονταν αρχικά σε 3% έως 10% του συνόλου της μικτής σύνταξης, ποσοστά τα οποία αυξήθηκαν έως 14% ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.

Σύμφωνα με την απόφαση, μπορούν να διεκδικηθούν δικαστικά οι παρακρατήσεις που έγιναν από τη δημοσίευση της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (7.2.2017) και μεταγενέστερα.

2. Περικοπές δώρων και συντάξεων

α. Δώρα

Με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθ. 2287/2015) κρίθηκαν, μεταξύ άλλων, αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3 του Ν.4093/2012, με τις οποίες καταργήθηκαν από 1.1.2013 τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.

Ωστόσο, με το ίδιο σκεπτικό, αναλογικά επικαλούμενο, μπορεί να υποστηριχθεί η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου πρώτου, παρ. Γ υποπαρ. Γ.1 περ. 1 και παρ. Β, υποπαρ. Β.4 του Ν.4093/2012, με τις οποίες καταργήθηκαν από 1.1.2013 τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με την απόφαση, μπορούν να διεκδικηθούν δικαστικά οι περικοπές που έγιναν από τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ (10.6.2015) και μεταγενέστερα.

Σημειώνεται ότι ήδη με το Ν. 3845/2010, για τους συνταξιούχους όλων των Φορέων Κύριας Ασφάλισης και του Δημοσίου, τα δώρα χορηγούνταν μόνο εφόσον α) ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του και β) εφόσον οι καταβαλλόμενες συντάξεις υπολογιζόμενες σε 12μηνη βάση δεν υπερβαίνουν κατά μήνα το ποσό των 2500 ευρώ, ενώ το ύψος τους καθορίστηκε για σε 400 ευρώ (Χριστουγέννων), 200 ευρώ (Πάσχα) και 200 ευρώ (αδείας).

Οι παραπάνω μειώσεις και περικοπές έχουν κριθεί ως σύμφωνες με το Σύνταγμα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό έχει τις εξής συνέπειες:

1) όσοι δε δικαιούνταν την καταβολή δώρων σύμφωνα με το Ν.3845/2010 δεν μπορούν να διεκδικήσουν την επιστροφή τους σήμερα και

2) οι υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων μπορούν να διεκδικήσουν την αναδρομική επιστροφή των δώρων και την απόδοσή της στο εξής μόνο για τα ποσά των 400 ευρώ, 200 ευρώ και 200 ευρώ ετησίως.

β. Συντάξεις

Με την απόφαση 2287/2015 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και 1277/2018 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν αντίστοιχα αντισυνταγματικές οι περικοπές στις συντάξεις που επέβαλε, μεταξύ άλλων, ο Ν.4093/2012 α) για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα (άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1) και β) για τους συνταξιούχους του Δημοσίου ( άρθρο πρώτο, παρ. Β, υποπαρ. Β.3).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση 2287/2015 της ΟλΣτΕ, μπορούν να διεκδικηθούν δικαστικά οι περικοπές που έγιναν από τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ (10.6.2015) και μεταγενέστερα.

3. Διαδικασία δικαστικής διεκδίκησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 5151154, να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@tsiafoutislaw.gr ή να στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο facebook: https://www.facebook.com/tsiafoutislaw.gr