Ορισμός καταβολών για την προστασία της κύριας κατοικίας

ΕιρΑθ 7393/2017 - Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Εξαίρεση της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4346/2015 - Ορισμός καταβολών για τη διάσωση που ανέρχονται συνολικά στα 2/3 της εμπορικής αξίας του ακινήτου, μείον τα έξοδα πλειστηριασμού

category-apofaseis: 
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά