Ιδιωτική ασφάλιση - Παράνομη αναπροσαρμογή ασφαλίστρων

ΕιρΑθ 2319/2017 - Σύμβασης ασφάλισης ζωής - Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων με κριτήτια το μέσο κόστος νοσηλείας και την εμπειρία της ασφαλιστικής επιχείρησης από το χαρτοφυλάκιο τής για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφάλισης - Άκυρος ως καταχρηστικός ο σχετικός όρος επειδή τα κριτήρια αυτά είναι γενικά και ασαφή - Συμπληρωτική ερμηνεία του όρου για την αναπροσαρμογή με βάση τον Υποδείκτη Υγείας

category-apofaseis: 
Προστασία καταναλωτή