Ιδιωτική ασφάλιση

Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές που έχουν συνάψει ασφάλιση ζωής/υγείας, είναι οι υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλίστρων σε κάθε επέτειο του ασφαλίστρου. Συχνά, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θέτουν στις συμβάσεις τους κριτήρια τα οποία α) είναι ασαφή, υποκειμενικά, αόριστα και μη προβλέψιμα για τον καταναλωτή. Το γραφείο μας έχει χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις υπέρμετρης και καταχρηστικής αναπροσαρμογής ασφαλίστρων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις.