Αποφάσεις

15 Σεπτεμβρίου, 2022
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – Άκυρη η μετακύλιση και ο ανατοκισμός της εισφοράς Ν.128/75 – Ανεπίτρεπτη αντιστροφή βάρους απόδειξης ο προσδιορισμός από τον οφειλέτη του ανεκκαθάριστου της απαίτησης
ΜΠρΑθ 2575/2022: Σε ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να προσδιορίσει το ανεκκαθάριστο της απαίτησης, καθώς έτσι αντιστρέφεται ανεπίτρεπτα το βάρος απόδειξης – Άκυρη […]
21 Ιανουαρίου, 2022
Υπερεχρεωμένα Νοικοκυριά – Μεταρρύθμιση απόφασης ως προς τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 (προστασία κύριας κατοικίας)
ΕιρΑθ 1785-2021: Το Ειρηνοδικείο Αθηνών προέβη, μετά από την άσκηση σχετικής αίτησης από το γραφείο μας, στη μεταρρύθμιση απόφασης, ως προς το σκέλος που αφορά τη […]
13 Ιανουαρίου, 2022
Ανακοπή κατά της εκτέλεσης – Προσημείωση υποθήκης επί δικαιώματος επικαρπίας – Απόσβεση μη μεταβιβαστού δικαιώματος επικαρπίας λόγω ένωσης με ψιλή κυριότητα – Συνακόλουθη απόσβεση προσημείωσης υποθήκης που είχε εγγραφεί επί του δικαιώματος επικαρπίας
ΜΠρΑθ_485.2021: Το Πρωτοδικείο Αθηνών ακύρωσε την επιταγή προς πληρωμή της τράπεζας καθώς και την εν γένει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος ενυπόθηκου ακινήτου, κρίνοντας ότι κατόπιν […]
30 Ιουλίου, 2021
Έφεση τράπεζας σε ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής – Αποδεικτικά μέσα – Πιστοποιητικό καταχώρισης στο Ενεχυροφυλακείο
ΜΠρΑΘ 6402.2021 Έφεση τράπεζας σε απόφαση ανακοπής, που δέχτηκε ότι τα προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα δεν πληρούσαν τα κριτήρια του νόμου, καθώς ήταν δυσανάγνωστα. Το Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάζοντας […]
2 Ιουλίου, 2021
Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού και άκυρη δήλωση συμψηφισμού από καταθετικούς λογαριασμούς εγγυητή
ΠΠρΑθ 1572/2021: Παράνομη καταγγελία σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού λόγω παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας και της αρχής της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών – Η τράπεζα […]
11 Σεπτεμβρίου, 2020
Ρύθμιση χρεών που προέρχονται από κληρονομιά – Ένταξη πιστωτή στο β’ βαθμό
ΜΠρΑθ 8291/2020: – ένταξη παραληφθέντος πιστωτή κατά πρόταση του οφειλέτη στο β’ βαθμό εκδίκασης της υπόθεσης, που προέκυψε από αποδοχή κληρονομιάς μετά την έκδοση οριστικής απόφασης […]
29 Φεβρουαρίου, 2020
Παράνομη αναπροσαρμογή ασφαλίστρων
ΕιρΑθ 2319/2017 – Σύμβασης ασφάλισης ζωής – Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων με κριτήτια το μέσο κόστος νοσηλείας και την εμπειρία της ασφαλιστικής επιχείρησης από το χαρτοφυλάκιο τής για […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Απόρριψη έφεσης πιστωτών – ένσταση ανειλικρίνιας
ΜΠρΑθ 2596/2017: κρίθηκε ότι δεν αποτελεί ουσιώδη ανειλικρίνεια ούτε έγινε με δόλο ή βαριά αμέλεια η παράλειψη του οφειλέτη να αναφέρει στην αίτησή του ότι τα […]
27 Νοεμβρίου, 2019
Ορισμός καταβολών για την προστασία της κύριας κατοικίας
ΕιρΑθ 7393/2017 – Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Εξαίρεση της κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4346/2015 – […]