Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις

Επικοινωνηστε μαζι μας

Δημοσιεύτηκε ο Ν.4745/2020 για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010

Διαβάστε περισσότερα εδώ

1. Η ρύθμιση οφειλών και η προστασία της κύριας κατοικίας μετά το Ν.4605/2019

Η λογική της ρύθμισης αυτής συνίσταται στη διευθέτηση μόνο εμπραγμάτως εξασφαλισμένων (με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία και μόνο) τραπεζικών οφειλών, που έχουν φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι την εμπορική ιδιότητα, μέσω μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αν η διαδικασία στην πλατφόρμα δεν τελεσφορήσει, τότε ο οφειλέτης μπορεί να επιδιώξει τη ρύθμιση των οφειλών αυτών δικαστικά. Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση αφορά μόνο τα δάνεια που έχουν εξασφάλιση επί της κύριας κατοικίας και για τις οποίες δεν υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου – οι λοιπές οφειλές δε ρυθμίζονται (για την τύχη των λοιπών οφειλών γίνεται λόγος παρακάτω). Οι παραπάνω δυνατότητες υφίστανται μέχρι την 30.4.2020.

Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η παράλληλη υπαγωγή στο Ν.4605/2019 για τα στεγαστικά ή λοιπά εξασφαλισμένα δάνεια και στο Ν.3869/2010 για τα υπόλοιπα. Μάλιστα, αν έχει ασκηθεί αίτηση στο νόμο Κατσέλη και δεν έχει συζητηθεί, μπορεί μεν ο οφειλέτης να κάνει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ν.4605/2019, σε περίπτωση όμως που γίνει ρύθμιση έστω και μίας οφειλής, η εκκρεμής δίκη στο νόμο Κατσέλη καταργείται. Προκειμένου δε να ασκηθεί αίτηση στο δικαστήριο για υπαγωγή στο Ν.4605/2019, ο οφειλέτης πρέπει να παραιτηθεί από την αίτηση του νόμου Κατσέλη.

Προϋποθέσεις ένταξης:

α. Η αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 250.000 ευρώ (175.000 ευρώ για τα επιχειρηματικά δάνεια).

β. Το οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη δεν υπερβαίνει το ποσό των i) 12.500 ευρώ (νοικοκυριό ενός ατόμου), ii) 21.000 (νοικοκυριό δύο ατόμων), iii) 26.000 ευρώ (ζευγάρι με ένα παιδί), iv) 31.000 ευρώ (ζευγάρι με δύο παιδιά), v) 36.000 ευρώ (ζευγάρι με τρία παιδιά).

γ. Η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη και όλων των μελών της οικογένειάς του και τα οχήματα του οφειλέτη και του συζύγου του δεν υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.

δ. Οι καταθέσεις/μετοχές/πολύτιμα μέταλλα του οφειλέτη και όλων των μελών της οικογένειάς του δεν υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ.

ε. Το σύνολο του υπολειπόμενου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων λογιστικοποιημένων τόκων και εξόδων, των ρυθμιζόμενων οφειλών με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία ανά τράπεζα δεν υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ (100.000 ευρώ αν υπάρχουν επιχειρηματικά δάνεια).

στ. Δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Ν.3869/2010 (Κατσέλη), εκτός αν έχει εξαφανιστεί έπειτα από έφεση ή αναιρεθεί.

ζ. Δεν έχει υποβληθεί αίτηση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού επιχειρηματικών οφειλών (Ν.4469/2017).

η. Οι οφειλές ήταν ληξιπρόθεσμες για τουλάχιστον 90 ημέρες μέχρι την 31.12.2018

Αν ένα οφειλέτης πληροί σωρευτικά όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, πρέπει να εξεταστεί αν η ρύθμιση του Ν.4605/2019 τον συμφέρει. Καταρχάς, η ρύθμιση θα αφορά μόνο τα δάνεια που έχουν εξασφάλιση πάνω στην κύρια κατοικία. Με μόνη τη συμφωνία (ή τη δικαστική απόφαση, αν η διαδικασία της πλατφόρμας δεν τελεσφορήσει), οι τράπεζες έχουν δικαίωμα να στραφούν στην υπόλοιπη περιουσία. Αντίθετα, στην περίπτωση της ατομικής διαπραγμάτευσης και εξωδικαστικής ρύθμισης, κατά κανόνα η υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη δεν κινδυνεύει.

Επιπλέον, προβλέπεται καταβολή ποσού ίσου με το 120% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας, σε 25 έτη με απώτατο όριο το 80ο έτος ηλικίας του οφειλέτη και με επιτόκιο ίσο με το EURIBOR τριμήνου συν περιθώριο 2%. Μάλιστα, η εμπορική αξία υπολογίζεται με βάση τις εκτιμήσεις της τράπεζας, εκτός αν ο οφειλέτης αποδείξει το αντίθετο. Μη καταβολή ποσού συνολικού ύψους τριών δόσεων έχει ως συνέπεια την έναρξη αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της κύριας κατοικίας.

Παράδειγμα: αν η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, ο οφειλέτης θα κληθεί να καταβάλει 120.000 ευρώ, που με τους τόκους, σε διάστημα 25 ετών, θα φθάσουν τις 150.000 ευρώ. Η υπόλοιπη περιουσία του θα ρευστοποιηθεί. Παράλληλα, αν υπάρχουν οφειλές που δεν υπάγονται στη ρύθμιση (πχ. από καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες ή εξασφαλισμένες οφειλές με υπόλοιπο πάνω από 130.000 ευρώ), τότε για τις οφειλές αυτές επιτρέπεται πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας, μετά από άδεια του δικαστηρίου, εκτός αν ο οφειλέτης καταβάλει σε διάστημα δύο ετών αυτό που θα λάμβαναν οι πιστωτές αυτής της κατηγορίας στην περίπτωση ενός υποθετικού πλειστηριασμού. Ο νόμος δε διευκρινίζει αν οι μη υπαγόμενες οφειλές θεωρούνται εξοφλημένες, μετά τις καταβολές της διετίας ή αν οι καταβολές αυτές, πέραν της μείωσης της οφειλής, απλά καθυστερούν τον πλειστηριασμό, όσο διαρκεί η ρύθμιση.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η ρύθμιση του Ν.4605/2019 φαίνεται συμφέρουσα κυρίως για όσους οφειλέτες, ηλικίας κάτω από 55 ετών, διαθέτουν μόνο μία κύρια και μοναδική κατοικία, της οποίας η αξία είναι σημαντικά χαμηλότερη των 100.000 ευρώ και δε διαθέτουν ανεξασφάλιστες οφειλές σε άλλες τράπεζες ή εξασφαλισμένες οφειλές με υπόλοιπο μεγαλύτερο των 130.000 ευρώ. Εναλλακτικά, η ρύθμιση θα μπορούσε να είναι συμφέρουσα για τους οφειλέτες που έχουν μεν κύρια κατοικία μεγαλύτερης αξίας, οφείλουν όμως εξασφαλισμένα δάνεια σε περισσότερες από μία τράπεζες, αρκεί να έχουν υπόλοιπο κάτω από 130.000 ευρώ ανά τράπεζα. Διότι και σε αυτήν την περίπτωση, ο οφειλέτης θα κληθεί να καταβάλει το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας, πλέον τόκων.

2. Νόμος Κατσέλη

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή του Ν.3869/2010 “για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων”, με δεκάδες θετικές αποφάσεις και συμβολή στη διαμόρφωση ευνοϊκής για τους οφειλέτες νομολογίας.

Ο Ν.3869/2010 προσφέρει σημαντικές λύσεις σε όσους οφειλέτες βρίσκονται χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία να πληρώνουν τις οφειλές τους και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή δεν είναι έμποροι ή διέκοψαν την εμπορική τους ιδιότητα πριν παύσουν τις πληρωμές τους.

Ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του και εφόσον γίνει δεκτή από το δικαστήριο, τα χρέη του ρυθμίζονται σε διάστημα 3 ετών, ενώ για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019, προβλέπεται η δυνατότητα να κρατήσει την κύρια ή μοναδική του κατοικία, καταβάλλοντας συνολικό ποσό που ισούται με το τίμημα από έναν υποθετικό πλειστηριασμό.

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή του Ν.3869/2010 “για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων”, με δεκάδες θετικές αποφάσεις και συμβολή στη διαμόρφωση ευνοϊκής για τους οφειλέτες νομολογίας.

Δικαιολογητικά που καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και συνοδεύουν την αίτησή του για την υπαγωγή στον Νόμο 3869/2010:

α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

γ) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών

δ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών

ε) πρόσφατο Ε9

στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικά σημειώματα συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ

ζ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων

η) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών

θ) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων

ι) (τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων

ια) τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη

ιβ) αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.

ιγ) σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος).

ιδ) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων

ιε) EΝΦΙΑ (ή κατά περίπτωση εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ)

ιστ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.

3. Προστασία από αναγκαστική εκτέλεση

Αν ο οφειλέτης δεν καταφέρει, για οποιοδήποτε λόγο, να ρυθμίσει είτε εξωδικαστικά είτε μέσω του Ν.4605/2019 τις οφειλές του, τότε υφίσταται κίνδυνος να ξεκινήσει αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος της κύριας κατοικίας του. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης θα μπορεί να ασκήσει μόνο τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, θα μπορεί να ασκήσει:

 1. ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, προσβάλλοντας πχ. την απαίτηση λόγω ύπαρξης καταχρηστικών ΓΟΣ,
 2. ανακοπή κατά των πράξεων εκτέλεσης (επιταγή προς πληρωμή, κατάσχεση κτλ), προσβάλλοντας πχ. την καταχρηστικότητα των πράξεων αυτών,
 3. ανακοπή διόρθωσης του τιμήματος πρώτης προσφοράς.

Το γραφείο διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση υποθέσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών που βρίσκονται στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, με την άσκηση ανακοπών και αναστολών εκτέλεσης είτε στα πολιτικά είτε στα διοικητικά δικαστήρια.

Ειδικότερα στο πεδίο των διαταγών πληρωμής από τράπεζες, έχουν γίνει δεκτές πολλές ανακοπές οφειλετών – πελατών μας, με την αναγνώριση γενικών όρων συναλλαγών (ΓΟΣ) ως καταχρηστικών.

Βλ. ενδεικτικά σχετικές αποφάσεις εδώ (λινκ)

4. Ρύθμιση τραπεζικών χρεών

Διαμεσολάβηση με τράπεζες για ρύθμιση χρεών – Διαχείρηση Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών

Για τους οφειλέτες που για πρώτη φορά βρίσκονται σε αδυναμία να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους από δάνεια (στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά) και κάρτες, ένα πρώτο στάδιο συνιστά η ατομική διαπραγμάτευση με την κάθε τράπεζα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε ελεύθερα είτε με τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί μία διαδικασία ανταλλαγής προτάσεων και πληροφοριών μεταξύ του οφειλέτη και της κάθε τράπεζας ξεχωριστά, προκειμένου να βρεθεί η “κατάλληλη ρύθμιση” της κάθε οφειλής, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις τράπεζες και χρονοδιαγράμματα. Όταν ο οφειλέτης καθυστερήσει την αποπληρωμή μίας δόσης πάνω από 60 ημέρες, η τράπεζα έχει υποχρέωση να ξεκινήσει τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων του ΚΔ για την εξεύρεση κατάλληλης ρύθμισης, προτού προβεί σε καταγγελία της σύμβασης. Άρνηση του δανειολήπτη να απαντήσει στις έγγραφες επιστολές που αποδεδειγμένα έχει λάβει, έχει ως συνέπεια αφενός το χαρακτηρισμό του ως μη συνεργάσιμου δανειολήπτη και αφετέρου τη δυνατότητα της τράπεζας να ξεκινήσει διαδικασίες εκτέλεσης.

Συνιστάται, πάντως, ο οφειλέτης που βρίσκεται ή πρόκειται να βρεθεί σε αδυναμία πληρωμών και απευθύνεται στην τράπεζα για να διαπραγματευτεί τυχόν ρύθμιση της οφειλής του, να το κάνει μέσω της διαδικασίας του Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, υπάρχουν κανόνες και μεγαλύτερη διαφάνεια στην επικοινωνία του με την τράπεζα.

5. Οφειλές επαγγελματιών

Ο κατακερματισμός της νομοθεσίας ως προς τη ρύθμιση χρεών αποτελεί το πρώτο εμπόδιο που καλείται να υπερβεί τόσο ο επαγγελματίας που θέλει να ρυθμίσει τα χρέη του όσο και ο δικηγόρος που καλείται να τον συμβουλεύει. Και οι έμποροι-επιχειρηματίες έχουν ορισμένες δυνατότητες, πέραν φυσικά της προσφυγής στο Πτωχευτικό Δίκαιο, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, διασώζοντας παράλληλα την επιχείρησή τους. Δυστυχώς, οι δυνατότητες αυτές είναι είτε περιορισμένες είτε φιλόδοξες αλλά με φτωχά αποτελέσματα. Ελλείψει, όμως, άλλων επιλογών, ο κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να γνωρίζει σε ποιο νομοθετικό πλαίσιο υπάγεται και ποιο τον συμφέρει περισσότερο.

– Διαπραγμάτευση με τις τράπεζες στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας

Όπως και οι λοιποί οφειλέτες, έτσι και οι έχοντες επαγγελματικά χρέη προς τράπεζες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013, είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα. Όπως έχουμε αναφέρει, στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας γίνεται ανταλλαγή προτάσεων και πληροφοριών μεταξύ του οφειλέτη και της κάθε τράπεζας ξεχωριστά, προκειμένου να βρεθεί η “κατάλληλη ρύθμιση” της κάθε οφειλής, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις τράπεζες και χρονοδιαγράμματα. Όταν μία επιχείρηση καθυστερήσει την αποπληρωμή μίας δόσης πάνω από 60 ημέρες, η τράπεζα έχει υποχρέωση να ξεκινήσει τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων του ΚΔ για την εξεύρεση κατάλληλης ρύθμισης, προτού προβεί σε καταγγελία της σύμβασης.

– Ο εξωδικαστικός μηχανισμός του Ν.4469/2017

Εξωδικαστικό προσανατολισμό έχει και ο μηχανισμός του Ν.4469/2017. Υπάρχουν όμως βασικές διαφορές:

– Αφορά όχι μόνο οφειλές προς τράπεζες αλλά και προς άλλους ιδιώτες (πχ. προμηθευτές) και το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κτλ).

– Υπάγονται μόνο οι βιώσιμες επιχειρήσεις.

– Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης είναι συλλογική (περιλαμβάνει δηλαδή υποχρεωτικά όλους τους πιστωτές της επιχείρησης), με αυστηρές προϋποθέσεις και διενεργείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με τη συνδρομή συντονιστή.

– Αν ο οφειλέτης συμφωνήσει σε ρύθμιση χρεών με τα 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών στη διαδικασία (που πρέπει να εκπροσωπούν πάνω από το 50% του συνόλου των οφειλών), τότε το δικαστήριο μπορεί να επικυρώσει τη συμφωνία, η οποία ισχύει και για τους μη συμφωνούντες πιστωτές.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: (η παρ. 6. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών)

– Η προστασία της κατοικίας του εμπόρου για χρέη προς τράπεζες, σύμφωνα με το Ν. 4605/2019

Αν αποτύχει η διαπραγμάτευση για εξωδικαστική ρύθμιση, ο επιχειρηματίας – φυσικό πρόσωπο που οφείλει δάνεια με βάρος στην κύρια κατοικία του ενδεχομένως διερευνήσει το ενδεχόμενο υπαγωγής του στις διατάξεις του Ν.4605/2019. Αναλυτικότερη παρουσίαση και κριτική των διατάξεων αυτών μπορείτε να βρείτε εδώ. Ως προς τις προϋποθέσεις υπαγωγής, αρκούμαστε εδώ να σημειώσουμε ότι εφόσον υπάρχουν επιχειρηματικές οφειλές, η αξία της κύριας κατοικίας δε θα πρέπει υπερβαίνει το ποσό των 175.000 ευρώ και το σύνολο του υπολειπόμενου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων λογιστικοποιημένων τόκων και εξόδων, των ρυθμιζόμενων οφειλών με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία ανά τράπεζα το ποσό των 100.000 ευρώ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: (η παρ. 1. Η ρύθμιση οφειλών και η προστασία της κύριας κατοικίας μετά το Ν.4605/2019)

– Η ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, ΟΤΑ και ΦΚΑ με τις 120 δόσεις του Ν.4611/2019

Η ρύθμιση των 120 δόσεων είναι μία επιλογή που θα μπορούσε να συνδυαστεί, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019, οπότε λήγει, με την προσφυγή στον Κώδικα Δεοντολογίας ή το Ν. 4605/2019 (ακόμα και με τον εξωδικαστικό μηχανισμό του Ν.4469/2017 υπό προϋποθέσεις).

Ένα κίνητρο που παρέχεται στους επαγγελματίες είναι η έκπτωση επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων, που μπορεί να ανέρχεται στις οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από 50% έως 100%, ανάλογα αν οι οφειλές είναι εργοδοτικές ή από εισφορές και αν καταβάλλονται εφάπαξ ή τμηματική και στο Δημόσιο από 10% έως 100%. Επισημαίνεται, πάντως, ότι ο αριθμός των δόσεων δεν ανέρχεται απαραίτητα σε 120, καθώς είναι δυνατό να είναι και μικρότερος.

– Ποια επιλογή είναι η κατάλληλη για τον επαγγελματία;

 

Το ποιο νομοθετικό πλαίσιο συμφέρει την κάθε επιχείρηση είναι ζήτημα που πρέπει να κρίνεται εξατομικευμένα, ανάλογα με το προφίλ της και τις ιδιαίτερες ανάγκες της. Είναι δε τόσες πολλές οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για κάποια από αυτά τα πλαίσια, που η απάντηση δίνεται εύκολα από έναν έλεγχο “επιλεξιμότητας”. Παρ’ όλα αυτά, επιχειρήσεις που έχουν οφειλές τόσο προς τράπεζες όσο και στο Δημόσιο, δε θα πρέπει να αποκλείσουν την παράλληλη προσφυγή στο νόμο για τις 120 δόσεις από τη μία και σε κάποιο άλλο πλαίσιο από την άλλη, καθώς η λύση αυτή ίσως να είναι και η καλύτερη.

6. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών

Με το Ν. 4469/2017 τέθηκε σε ισχύ από την 3 Αυγούστου 2017 ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων προς το σύνολο των πιστωτών τους (Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Εφορίες και ιδιώτες).

Γενικές προϋποθέσεις ένταξης

Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σστον Πτωχευτικό Κώσικα και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εάν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών (ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 Ιουλίου 2016) ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του.

 

Οφειλέτες που εξαιρούνται

 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4307/2014 (αναφορικά με την έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων) ή του Πτωχευτικού Κώδικα, ή έχουν υπαχθεί στις ως άνω διαδικασίες, ή έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης/εκκαθάρισης, ή έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ένα από τα προβλεπόμενα στον νόμο αδικήματα (π.χ. φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, κ.λπ.).
 •  

Οφειλές που ρυθμίζονται

Ρυθμίζονται οι οφειλές που είναι γεννημένες έως και τη 31η Δεκεμβρίου 2016 και υπερβαίνουν σε σύνολο το ποσό των 20.000 ευρώ.

 

Οφειλές που εξαιρούνται

Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 του ΚΕΔΕ, πιστωτές της επιχείρησης, των οποίων οι απαιτήσεις δεν υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο ποσά ή/και ποσοστά (μικροί πιστωτές).

Στην περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.

 

Η προϋπόθεση της βιωσιμότητας

Η αιτούσα επιχείρηση πρέπει να αποδείξει ότι η επιχείρησή του είναι βιώσιμη. Αυτό αποδεικνύεται έχοντας θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση (equity) σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης του.

 

Τρόπος υποβολής και περιεχόμενο αίτησης

Κατ’ αρχάς, ο οφειλέτης, μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα τηρείται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ. Τη διαδικασία μπορούν να εκκινήσουν ως πιστωτές το Ελληνικό Δημόσιο, οι ΦΚΑ ή άλλο ΝΠΔΔ (περιλαμβανομένων των ΟΤΑ), ή οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν κοινοποιώντας στον οφειλέτη έγγραφη πρόσκληση να υπαχθεί στον νόμο. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί, χάνει το δικαίωμα να κινήσει ο ίδιος τη διαδικασία μεταγενέστερα, χωρίς να προσκληθεί εκ νέου από τους πιστωτές.

 • Η διαδικασία κινείται με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης, σε ειδική πλατφόρμα της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ από τις 4 Αυγούστου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. Δεύτερη αίτηση αποκλείεται.
 • Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:
 • πλήρη στοιχεία, οικονομικά δεδομένα, περιουσιακή κατάσταση και τυχόν βάρη της επιχείρησης,
 • πλήρη στοιχεία τυχόν εγγυητών- συνοφειλετών,
 • στοιχεία που αφορούν τον αριθμό και τις οφειλές ανά πιστωτή,
 • πρόταση ρύθμισης,
 • έκθεση αξιολόγησης βιωσιμότητας της επιχείρησης, εάν έχει εκπονηθεί.
 • κι ό,τι άλλο κρίνεται χρήσιμο για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

Διαδικασία μετά την υποβολή της αίτησης

Η ΕΓΔΙΧ ορίζει έναν συντονιστή από το ειδικό μητρώο που έχει συστήσει και ο οποίος καλείται να φέρει σε επαφή τον οφειλέτη και τους πιστωτές και να επιβλέψει έως το τέλος τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των οφειλών. Για να προχωρήσει η διαδικασία απαιτείται να συμμετέχουν δικαιούχοι τουλάχιστον του 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη (μη λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων προσώπων συνδεδεμένων με τον οφειλέτη).

Η διαδικασία αυτή θα ισχύει για οφειλέτες με χρέη άνω των 50.000 ευρώ. Για τους οφειλές με χρέη μεταξύ 20.00 έως και 50.000 ευρώ θα ακολουθείται αυτοματοποιημένη διαδικασία. Δηλαδή, τόσο το Δημόσιο όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν προτυποποιημένες λύσεις για τις περιπτώσεις αυτές. (Η ακριβής διαδικασία αναμένεται να διευκρινιστεί από σχετικές εγκυκλίους του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων και από κανονιστικές αποφάσεις των τραπεζών).

Αν δεν έχει οριστεί αμοιβή του συντονιστή, τότε αυτή ορίζεταιστο ποσό των 200 ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων και στο ποσό των 400 ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων.

Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων

Από την ημέρα της αποστολής από τον συντονιστή πρόσκλησης στους πιστωτές για συμμετοχή στη διαδικασία και για διάστημα 70 ημερών, αναστέλλονται τα μέτρααναγκαστικής εκτέλεσης για τις απαιτήσεις που εντάσσονται, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη(πχ. εγγραφή προσημείωσης υποθήκης). Ορίζεται ρητά ότι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργούνται από πιστωτές μετά την κοινοποίηση σε αυτούς αντιγράφου της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία είναι άκυρες.

Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του παράταση της αναστολής για διάστημα έως 4 επιπλέον μηνών, εφόσον συναινεί η απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών, (αλλά και κάθε πιστωτής μπορεί να ζητήσει την πρόωρη παύση της αναστολής, εφόσον πιθανολογείται ότι η αναστολή εκτέλεσης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα πιστωτή). Σημειώνεται ότι αναστολή εκτέλεσης επάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση της διάθεσης ή της επιβάρυνσης των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη ή και άλλων περιουσιακών του στοιχείων, η διάθεση των οποίων δεν εντάσσεται στη συνήθη επιχειρηματική του δραστηριότητα.

 

Αναδιάρθωση οφειλών

Για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο ή άλλο ειδικό προνόμιο . Εφόσον εγκριθεί η πρόταση αναδιάρθρωσης υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών από τον οφειλέτη και τους συναινούντες πιστωτές, διαφορετικά η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη.

Οι πιστωτές και ο οφειλέτης μπορούν να διαμορφώνουν ελεύθερα το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται πιστωτής να περιέλθει σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή που θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη, ενώ τα επιπλέον ποσά που θα λάβουν οι πιστωτές
διανέμονται συμμέτρως κατά το μέρος των απαιτήσεών τους που απομένει ανεξόφλητο.

Μάλιστα, εφόσον από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των χρεών μιας επιχείρησης, οι πιστωτές δεν έρχονται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τότε προαφαιρούνται:

* το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,

* ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Διαγραφή οφειλών

Όλες οι οφειλές μπορούν να διαγραφούν, με εξαίρεση την κύρια οφειλή που έχει προκύψει από τη μη απόδοση παρακρατούμενων οφειλών για φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

 

Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο

Οι οφειλές κάτω των 2.000.000 ευρώ προς το Δημόσιο μπορούν να ρυθμιστούν:

 • σε έως 120 μηνιαίες δόσεις,
 • με καταβολή 50 ευρώ κατ’ ελάχιστο,
 • δίχως περίοδο χάριτος.

 

Δικαστική επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών

Η επικύρωση είναι προαιρετική. Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης ή συμμετέχων πιστωτής μπορεί να υποβάλει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας του οφειλέτη αίτηση για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Η απόφαση επικύρωσης καταλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης και δεσμεύει τον οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους στη διαπραγμάτευση ή τη σύμβαση. Η απόφαση επικύρωσης υπόκειται έφεση μόνο αν είναι απορριπτική

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή στο ν.4469/2017 – Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε5 ή Φ01.Φ10 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών

β) κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών

γ) συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών

δ) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

ε) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους

στ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους

ζ) τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής της

η) καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

θ) χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν.4308/2014 (Α’ 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση

ι) προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του

ια) αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ), του οφειλέτη ή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες

ιβ) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

ιγ) πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο

ιδ) πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο

ιε) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες

ιστ) πιστοποιητικά βαρών για τα ακίνητα που αναφέρονται στην αίτηση

ιζ) δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη, που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών από την υποβολή της αίτησης και για κάθε μεταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλους άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης

ιη) στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 01.01.2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 01.01.2012

ιθ) κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης

κ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη

ΑΚΟΜΗ, μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά:

α) έκθεση εκτίμησης της εμπορικής αξίας των ακινήτων που αναφέρονται στην αίτηση, η οποία συντάσσεται από πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων

β) σχέδιο διευθέτησης των αναφερόμενων στην αίτηση οφειλών από ορκωτό λογιστή

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε, το γραφείο μας παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας με πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων και ορκωτό λογιστή.