Συνέντευξη για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας