Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές που έχουν συνάψει ασφάλιση ζωής/υγείας, είναι οι υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλίστρων σε κάθε επέτειο του ασφαλίστρου. Όπως έχει κριθεί με την απόφαση 1030/2001 του Αρείου Πάγου, η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου πρέπει να γίνεται με βάση κριτήρια που προβλέπονται στη σύμβαση, είναι εύλογα, αντικειμενικά και προβλέψιμα για τον καταναλωτή, ώστε να μπορεί να ελέγχει την εγκυρότητα της αύξησης του ασφαλίστρου. Ένα τέτοιο κριτήριο αποτελεί ο Υποδείκτης Υγείας του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Επιπλέον, με την Υπουργική Απόφαση Ζ1-798/25.06.2008 (ΦΕΚ Β 1353), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Ζ1-21/17-1-2011 (ΦΕΚ Β 21), απαγορεύεται η διατύπωση και χρήση Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί ως καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις επί συλλογικών αγωγών ενώσεων καταναλωτών, σε συμβάσεις που συνάπτουν Ασφαλιστικές Εταιρείες με τους καταναλωτές, ως ακολούθως: α) όρος σε συμβάσεις ασφαλίσεως νοσοκομειακής περίθαλψης που επιτρέπει στην ασφαλιστική εταιρεία να προβαίνει, κατά τη διάρκεια της σύμβασης ασφαλίσεως ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία ανανέωσης της ασφαλιστικής αυτής κάλυψης, σε αύξηση των ασφαλίστρων χωρίς να καθορίζονται κριτήρια ειδικά εκ των προτέρων, ορισμένα και εύλογα για τον καταναλωτή με βάση τα οποία θα γίνεται η αύξηση αυτή».

Ωστόσο, ακόμα και μετά την παραπάνω Υπουργική Απόφαση, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θέτουν κριτήρια τα οποία α) είναι ασαφή, υποκειμενικά, αόριστα και μη προβλέψιμα για τον καταναλωτή και β) δεν αναφέρεται σε τι ποσοστό συμμετέχει το καθένα από αυτά στην αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου. Ορισμένα από αυτά τα κριτήρια είναι “η εξέλιξη του μέσου κόστους θεραπείας”, η εμπειρία της εταιρείας από ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της συμπληρωματικής κάλυψης”, “οι πίνακες νοσηρότητας – ανικανότητας Ελληνικών ή Διεθνών Υπηρεσιών”, “οι αναλογιστικές παράμετροι που εφαρμόζονται για την τιμολόγηση του συγκεκριμένου παραρτήματος” κ.α.

Το γραφείο μας έχει χειριστεί με επιτυχία υποθέσεις υπέρμετρης και καταχρηστικής αναπροσαρμογής ασφαλίστρων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις.