Δίκαιο Επιχειρήσεων

Επικοινωνηστε μαζι μας

Καταστήματα e-shop – Ηλεκτρονικό εμπόριο – Όροι χρήσης

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των μέσων και εφαρμογών τεχνολογίας έχει οδηγήσει στη ραγδαία διάδοση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το γεγονός αυτό έχει συμβάλλει σε αύξηση των πωλήσεων αγαθών αλλά και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, καθώς η πρακτική αυτή αποτελεί μια σύγχρονη και οικονομική εναλλακτική για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που επιδιώκουν την προώθηση των υπηρεσιών που προσφέρουν και την καθιέρωσή τους στην αγορά. Για την ορθή λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων απαιτείται, μεταξύ άλλων, και η ορθή, σαφής και κατανοητή περιγραφή των δικαιωμάτων των καταναλωτών σχετικά με τους ειδικότερους όρους της σύναψης σύμβασης πώλησης αγαθών από απόσταση. Δυστύχως, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή σε ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών συσκευών κατά το χρονικό διάστημα από 26.8.2020 μέχρι και 31.8.2020 και επαναλήφθηκε την 7.9.2020, προέκυψε ότι τα καταστήματα αυτά δεν παρέχουν καθόλου ή παρέχουν ελλιπή ενημέρωση στους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους σε ποσοστό έως και 72% (διαβάστε αναλυτικά εδώ).

Το γραφείο μας, διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, το δίκαιο επιχειρήσεων και το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρέχει νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου διαθέτοντας ηλεκτρονικό ιστότοπο (website) ή λειτουργώντας διαδικτυακό κατάστημα (eshop).

Καθώς ο σκοπός της λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού ιστότοπου ή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η προώθηση ή/και η πώληση των προϊόντων μιας επιχείρησης, τα οποία μπορεί να είναι είτε άυλα (λογισμικό, συνδρομητικές υπηρεσίες κλπ) είτε υλικά (ηλεκτρονικά είδη, τρόφιμα, ενδύματα, είδη γραφείου κλπ,) εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), του ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και πλήθος ειδικότερων νόμων, που ρυθμίζουν τη λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησής της. Επομένως, η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, θα πρέπει να αναζητήσει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σχετικά με τις διατάξεις που διέπουν τους όρους σχετικά με την πώληση, την ελαττωματικότητα των προϊόντων και του δικαιώματος υπαναχώρησης, τους τρόπους αποστολής και επιστροφής των προϊόντων, των κατάλληλων μέσων πληρωμής, τη διαδικασία συλλογής, τήρησης και προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.ο.κ. Παράλληλα, τα παραπάνω, θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια σε εμφανές και διακριτό τμήμα της ιστοσελίδας, προκειμένου να ενημερώνεται ο καταναλωτής με σαφήνεια τόσο για τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστοτόπου όσο και για τα δικαιώματά του.

Το γραφείο μας προσφέρει νομικές υπηρεσίες απαραίτητες για την ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικών websites eshops, παρέχοντας συνεχείς και επικαιροποιημένες νομικές συμβουλές σε επιχειρήσεις σχετικά με κρίσιμα ζητήματα λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε:

– Την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με την έναρξη, τον εταιρικό τύπο και τη γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης, συνεργαζόμενοι με εξειδικευμένους φοροτεχνικούς/λογιστές

– Τη σύνταξη και επικαιροποίηση των γενικών και ειδικών όρων που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές (ΓΟΣ).

– Τη σύνταξη και επικαιροποίηση των όρων χρήσης, της πολιτικής απορρήτου και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της πολιτικής αποθήκευσης cookies μίας ιστοσελίδας με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο και τις παρεχόμενες κάθε φορά υπηρεσίες.

Τη νομική καθοδήγηση και προστασία σε όλα τα στάδια των συναλλαγών.