Ρύθμιση χρεών που προέρχονται από κληρονομιά – Ένταξη πιστωτή στο β’ βαθμό