Μεταρρύθμιση απόφασης ως προς το τίμημα διάσωσης της κύριας κατοικίας – Υπολογισμός με βάση την αντικειμενική αξία