Η διατάραξη της ισοτιμίας σε δάνειο ελβετικών φράγκων ως λόγος υπερχρέωσης – Διαγραφή του δανείου σε ποσοστό 60%

ΕιρΑθ 4205/2018: Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (Ν.3869/2010) – Δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Κρίση του Δικαστηρίου, ότι η αιτούσα περιήλθε, χωρίς δόλο, σε αδυναμία πληρωμής των οφειλών της, μεταξύ άλλων και λόγω της διατάραξης της ισοτιμίας ευρώ – ελβετικού φράγκου. Διαγραφή συνολικών οφειλών σε ποσοστό 74% και του δανείου σε ελβετικό φράγκο σε ποσοστό 60%.

 

ΕιρΑΘ-4205.2018