Διάσωση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη με την καταβολή του 40% της αντικειμενικής αξίας